info@infra-energy.com

010-884 49 64

Mån-Fre  |  09.00-18.00

Integritetspolicy

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Källa: imy.se

Nedan kan du läsa om vår integritetsskyddspolicy. Den handlar om hur och på vilket sätt vi skyddar dina personuppgifter och din integritet. Att värna om din integritet och gällande lagar om integritetsskydd är viktiga för oss.

För att bli kund hos oss och teckna avtal krävs det att du i samband med din beställning lämnar vissa personuppgifter. Vi använder dina uppgifter för att kunna ge service, underhåll och reparationer i aktivt och passivt nät, uppföljning samt information. Dina personuppgifter kan även behövas för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Kontakt personuppgiftsansvarig

Det är Open Infra Core AB som ingår avtalet med dig och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Open Infra Core AB
Org. nr: 556804-3250
Adress: Lings väg 2, 169 70 Solna
Telefon: 010 – 492 71 00
E-post: gdpr@openinfra.com

Uppgifter som vi samlar in och sparar vid ingång av avtal

Uppgifter som vi behöver och frågar efter när du gör en beställning och tecknar avtal om solanläggning med oss är för- och efternamn, personnummer, e-post, hemtelefon (frivilligt), mobilnummer, fastighetsbeteckning, fastighetsadress och nummer, postadress samt i förekommande fall faktureringsadress.

Besök som du gör på vår webbplats innebär även att vi från din webbläsare, genom användning av cookies eller andra spårningsverktyg, eller genom webbanalys- eller statistikverktyg som vi använder, tar emot och sparar information om webbläsaren, din enhets ID-nr, använt IP-nummer, datum och tid.  Vad för typ av cookies som vi använder, inklusive cookies från tredje parter som vi samarbetar med, samt hur du gör för att neka cookies eller radera tidigare sparade cookies, kan du läsa om i Cookies.

Uppgifter som vi samlar in och sparar vid intresseanmälan

När du lämnar en intresseanmälan till Infra Energy kan vi komma att begära in följande personuppgifter; gatuadress och nummer, ort, fastighetsbeteckning, lägenhetsnummer, telefon- och/eller mobilnummer och e-postadress.  Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att undersöka om och när vi kan leverera solceller till din fastighet. Vi behåller dina uppgifter i syfte att samla fler intressenter i samma område för att kunna starta ett solcellsprojekt. Om du inte önskar ha kvar din intresseanmälan hos oss kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

En intresseanmälan saknar signering och är inte ett bindande avtal.

Uppgifter som vi samlar in och sparar vid marknadsföring och försäljning

Inför marknadsföring och erbjudande av solcellsinstallation har vi samlat in personuppgifter från externa register t ex Lantmäteriet, Metria och eniro.se etc samt från eventuell intresseanmälan direkt från dig, via fastighetsägaren eller styrelsen i din bostadsrättsförening.

Uppgifter som vi samlar in och sparar vid jobbansökan

Vi sparar dina uppgifter i ett (1) år om du inte begär radering av personuppgifter innan dess.

Hur insamlade uppgifter används, ändamål och rättslig grund för behandlingen

Uppgifterna som vi samlar in och sparar används för att registrera, administrera och fullgöra vårt avtalsförhållande, såsom att kommunicera med dig och lämna information om projektplan, tidplan, tjänsteutbud, tekniska frågor gällande installation, drift och underhåll, uppdateringar och förändringar samt annat som är relevant för användningen och nyttan av anläggningen.

Personnummer används i förekommande fall för kreditprövning samt krävs även för ansökan om och utnyttjande av ROT- och/eller RUT-avdrag. För dessa ändamål är den rättsliga grunden för behandlingen att vi behöver utföra behandlingen för att administrera och fullgöra avtalet mellan oss.

Mottagare som kan få del av personuppgifter

Personuppgifterna används av oss inom vår egen organisation för avtalets administration och fullgörande, men kan också komma att överföras till och delas med andra mottagare, såsom andra företag inom den koncern som vi tillhör, våra partners, underentreprenörer, myndigheter eller andra företag som vi samarbetar med, t.ex. personuppgiftsbiträden som vi anlitar och som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dina personuppgifter överförs också till Skatteverket om ansökan om ROT- och/eller RUT-avdrag görs.

Insamlade personuppgifter överförs inte av oss till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi t.ex. har anlitat ett personuppgiftsbiträde som inom ramen för sitt uppdrag utför viss behandling. Överföring av personuppgifter till tredje land förutsätter alltid att det finns en laglig grund för sådan överföring.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifter sparas så länge som det behövs för att administrera avtalet och fullgöra installation och driftsättning av anläggningen. Detta inbegriper även, i förekommande fall, hanteringen av ansökan om ROT- och/eller RUT-avdrag hos Skatteverket.

Efter detta, och efter att full betalning för anläggningen erlagts, kommer vi utan dröjsmål, och senast inom den tid som krävs enligt från tid till annan gällande dataskyddslagstiftning, eller domstols eller tillsynsmyndighets beslut, att radera dina uppgifter. Dina uppgifter kan, helt eller delvis, komma att lagras längre än annars om skyldighet att fortsätta att lagra uppgifterna finns enligt gällande lagstiftning som vi omfattas av, t.ex. bokföringslagen.

Registerutdrag

Open Infra hanterar registerutdrag i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) riktlinjer och dataskyddsförordningen.

Enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen har du rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som vi behandlar, samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga uppgifter kompletterade. Du har vidare rätt att i de fall och enligt de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen begära radering av dina personuppgifter, begränsning av sådan behandling som rör dina personuppgifter samt att göra invändningar mot den behandling som sker. Du har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss enligt vad som kallas rätt till dataportabilitet.

Open Infra hanterar inte begäran om utdrag ur systemloggar med så kallade fritextfält och samtalsloggar. Anledningen är att vi inte har en funktion som kan garantera att innehållet endast berör den som begär utdraget. Med hänsyn till GDPR och för att säkerställa att inga personuppgifter hamnar fel har Open Infra beslutat om att inte lämna ut sådana uppgifter i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens rådgivning om utlämning av personuppgifter.

Återkallelse av medgivande (i förekommande fall)

I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter och detta grundar sig på ditt lämnade medgivande, har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande.

Rätt att inge klagomål

Du har alltid rätt att vid missnöje eller anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som utförs, inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten. Detta gör du enklast genom e-post till imy@imy.se eller via telefon 08-657 61 00.

Automatiserade beslut och profilering

Den behandling av personuppgifter som vi utför inkluderar automatiserade beslut och profilering, dvs. att vissa personliga egenskaper bedöms för att analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, och i förekommande fall vistelseort, i syfte att kunna skicka anpassade marknadsföringserbjudanden och annan kommunikation efter mottagarens intressen och behov.

Om du har frågor eller vill ha mer information om den behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon.